Правила за ползване на сайта и общи условия

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Интернет Фитнес Магазин - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.


Договор за покупка
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия и ама силата на договор. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
Интернет Фитнес Магазин - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
Интернет Фитнес Магазин - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Интернет Фитнес Магазин - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Ограничаване на отговорността: Продавача полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Клиентът/купувачът/ се задължава: да посочи точен и валиден телефон, име, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката /освен ако не е упоменато изрично друго/; да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

Право на отказ: Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; при транспортирането стоката или нейната опаковка е била силно повредена; цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена; Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55 ,ал.3 , има право, без да дължи обезщетение(с изключение на транспортните разходи по доставката) или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез тази интернет страница, като върне стоката в срок от 7 дни, считано от датата на получаването й. Стоката трябва да не е била разопакована и във вида, в който е получена. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Продавача и да върне стоката с ненарушена цялост за негова сметка. Продавачът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от ваша страна за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на купувача.

Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ИНТЕРНЕТ ФИТНЕС МАГАЗИН - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. ИНТЕРНЕТ ФИТНЕС МАГАЗИН - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. ИНТЕРНЕТ ФИТНЕС МАГАЗИН - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях ИНТЕРНЕТ ФИТНЕС МАГАЗИН - Фитзона Ком ЕООД, София ул. Твърдишки проход 1 не носи отговорност.