TUSCANY


www.the-mspa.com

Когато луксът е на достъпни цени

MSpa®

Инструкция за употре ба и поддръжка

TUSCANY

P-TU049 / P-TU069

BG

Не връщайте директно в МАГАЗИНА ОТ КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ СТОКАТА. .За въпроси относно продуктите на MSpa или за гаранционен и извънгаранционен сервиз се свържете с директният представител за България – service.viviens@gmail.com

Благодарение на непрекъснатото подобряване на продуктите на MSpa, MSpa си запазва правото да променя спецификациите и външния вид на продукта, което може да доведе до актуализиране на това ръководството за употреба без предизвестие.

ВЛЕЗТЕ В СВЕТА НА MSPA


Добре дошли,
Благодаря Ви, че избрахте MSpa и за доверието в нашата марка. Ние вярваме, че ще се насладите на много ползи от използването на MSpa продукти за години напред
За улеснение при първоначалната инсталация на MSpa, моля, внимателно и задълбочено, прочетете това ръководство преди да използвате продукта за първи път.
Имаме удоволствието да Ви посрещнем в семейството на MSpa, и с нетърпение очакваме да споделим с вас пълния спектър от нашия опит.
Наслаждавайте се на своето Спа!

MSpa официален сайт

СЪДЪРЖАНИЕ


МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ……………………………………………………………...........................................3
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА……………………………………………..........................9
ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ И НАСТРОЙКА ПОДГОТОВКА………………………………………............................11
СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА ……………………………………………………………......................................13
РАБОТА С КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ……………………………………………………………..............................16
ПОДДРЪЖКА НА ВОДАТА И ХИМИКАЛИ……………………………………………………………....................19
ИЗТОЧВАНЕ, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ…………………………………………….................................21
УНИЩОЖАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА…………………………………………………...........22
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ…………………………………………………......................23
MSPA ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ…………………………………………………................................................25

2

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ

За ваша собствена безопасност и тази на продукта, уверете се, че следвате мерките за безопасност по-долу. Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозно нараняване, повреда на имущество или смърт. Неправилният монтаж и експлоатация може да анулира гаранцията.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПО ДОЛУ

! ОПАСТНОСТ

● Риск от случайно удавяне. Вземете всички предпазни, за да предотвратите неоторизиран достъп на деца.

● Риск от случайно удавяне. Проверявайте покривалото редовно за течове, повреди или износване. Никога не използвайте повредено или износено покривало: то няма да осигури необходимата степен на защита за предотвратяване на безконтролен достъп до спа-то на деца.

● Риск от случайно удавяне.винаги заключвайте покривалото след всяка употреба.

● Риск от нараняване. : Ако кабела е повреден, незабавно купете нов от производителя, обслужващия сервиз или се свържете с правоспособен електротехник, който да го замени, за да предотвратите опастност.

● Риск от токов удар. НЕ поставяйте електроуреди като лампа, телефон, радио, телевизор и т.н. на разстояние, по-малко от 1.5 метра от ваната. Не е разрешено поставянето на уреди и над нея.

● Риск от токов удар. НЕ използвайте спа ваната, когато вали, когато има гръмотевици или светкавици.

! ВНИМАНИЕ

● НЕ използвайте удължител, за да свържете спа ваната с електро контакта;

осигурете розетка на щепсела на удобно разстояние.

● Спа ваната трябва да е захранена през дефектно токова защита с номинална мощност не повече от 10 mA и PRCD щепсел.

● Електрочасти (с изключение на нисковолтови под 12 V) трябва да са на недостижимо за ползващите ваната място.

3

● Електрически части за включване на електрокомпоненти (с изключение на дистанционни управления) трябва да са разположени така, че да няма опасност да паднат в спа ваната.

● Уверете се, че контактът е разположен на безопасно растояние (поне на 2 метра) от спа басейна.

● Електрическата инсталация трябва да отговаря на местните изисквания и стандарти.

● НЕ натискате силно контролния панел. Не поставяйте тежки предмети върху него след инсталирането.

● Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца под 8 год.) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, без

знания и опит, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно употребата на уреда отлицето, отговарящо за тяхната безопасност. Децата да не се допускат да си играят с уреда. Почистването и поддръжката да не се извършват от деца без надзор от възрастен.

● За да се намали риска от нараняване, НЕ разрешавайте на деца да използват продукта, без да ги наблюдавате през цялото време.

● За за намалите опастността от удавяне, непрекъснато наблюдавайте децата. Заключвайте покривалото след всяка употреба.

● Уверете се, че подът може да понесе очакваната тежест, като калкулирате теглото на водата, която може да намерите в спецификациите на продукта, като добавите и теглото на ползващите продукта

● Трябва да бъде осигурена подходяща канализационна система за преливащата вода.

● За намаляване риска от нараняване:

a) L Водата в спа ваната не трябва да надвишава температурата от 40 °C (104°F). Препоръчва се по-ниска температура на водата, с цел

избягване на хипертермия за малки деца и особенно когато престоят им в спа ваната надвиши 10 минути.

b) Тъй като по-високата температура представлява потенциален риск за увреждане на плода в ранните месеци на бременност, бременните или жени, които подозират, че са бременни,трябва да ползват вода с температура най-много до 38°C (100°F).

c) Преди да влезе в спа ваната, потребителят трябва да премери температурата с точен термометър, тай като апаратите за регулиране

4

на температурата могат да дададт отклонения.

d) Употребата на алкохол,опиати или лекарства преди или по време на гореща спа вана може да причини безсъзнание и да създаде опасност от удавяне.

e) Употребата на алкохол, опиати или лекарства могат директно да увеличат риска от фатална хипотермия в горещи спа вани.

f) Причините и симптомите на хипертермия могат да бъдат описани както следва: Хипотермията се получава, когато вътрешната температура на тялото достигне ниво, с няколко градуса по-високо от нормалната телесна температура от 37°C(98.6 °F). Симптомите на хипотермия включват увеличение на вътрешно телесната температура, замайване, летаргия, сънливост и припадъци. Следствия на хипотермия са невъзможност за усещане на топлина, невъзможност да се определи момента, когато трябва да се излезе от спа ваната; неподозиране на неизбежна опасност, повреждане на плода при бременни жени, физическа невъзможност за излизане от спа ваната; безсъзнание, което може да доведе до опасност от удавяне.

g) Хора страдащи от свръх тегло, заболяване на сърцето, ниско или високо кръвно налягане, диабет, трябва да се консултират с лекаря си преди използване на горещата спа ваната.

h) Тези, които пият лекарства, трябва задължително да се консултират с лекуващ лекар преди използване на спа ваната, тъй като някои лекарства могат да предизвикат сънливост, докато други лекарства могат да повлияят сърдечния ритъм, кръвното налягане и кръвообръщение.

i) Консултирайте се с лекар преди употреба, ако сте бременна, диабетик, в лошо здравословно състояние или под медицински грижи.

● Хора с инфекциозни болести не трябва да използват спа ваната.

● За да се избегне нараняване упражнявайте безопастното влизане или излизане в спа ваната.

● Температура на водата над 42 ° C (104 ° F) може да е вредна за вашето здраве.

● Никога не използвайте спа ваната, ако сте сам и не позволявайте на друг това.

● Не използвайте спа ваната непосредствено след напрегнати упражнения.

5

● Комбинацията от топлина и алкохол, наркотици или лекарства могат да предизвикат загуба на съзнание.

● Веднага излезте от спа ваната, ако почувствате дискомфорт или сънливост. Не оставяйте спа ваната при температура под 0°C(32°F) на околната среда, за да предотвратите замръзване, ако има останала вода вътре.

Препоръчително е използването на изолационна подложка между спа ваната и земята.Подложка от изолационни материали може също да бъде използвана

● Не включвайте спа ваната ако водата е замръзнала.

● НЕ пълнете директно спа ваната с вода с температура над 40°C(104°F).

● Винаги изключвайте продукта от ел. мрежа преди преместване, почистване, сервизиране или други дейности по продукта.

● Никога не скачайте и не се гмуркайте в спа ваната или друг басейн с плитка вода.

● Нито една електрическа част от уреда, не трябва да се намира върху уреда по време на употреба.

● НЕ заравяйте кабела. Разположете го така, че да сведете до минимум риска от неправилна употреба на тревокосачки, машини за подрязване на плетове или други уреди.

● Не се опитвайте да включвате или изключвайте този продукт в ел. мрежата, докато стои във водата или когато ръцете ви са мокри.

● Не използвайте спа ваната при повреда от транспортиране или друга такава.

● Свържете се с центъра за услуги на MSpa при нужда от по-нататъчни указания

● Дръжте всички домашни любимци далеч от спа ваната, за да избегнете евентуални повреди.

● Не използвайте масла или соли за вана в спа ваната.

6

! ВНИМАНИЕ

● Никога не прибавяйте вода към химикали. Можете да прибавяте химикали към водата, за да избегнете силни пламъци или силни реакции, които да доведат до опасни разпръсквания на химикали.

● Използвайте химикали за дезинфекция на водата или я подменяйте на всеки 3-5 дни.

● Използвайте MSpa химически комплект за дезинфекция в съответствие с инструкциите на производителя.

● Не оставяйте и не включвайте спа ваната при температура по-ниска от

4°C, ако нагревателят не работи.

● Винаги влизайте и излизайте от спа ваната бавно и внимателно.

Внимавайте, подът е влажен.

● За да не се повреди помпата, никога не включвайте спа ваната, освен ако тя не е пълна с вода.

● Инсталирайте спа ваната само на правилно подготвени места, като се уверите, че подът ще понесе предвиденат тежест.

● Не оставяйте спа ваната дълго празна.Изпразвайте я винаги ако няма да я ползвате дълго време.Не я излагайте на пряка слънчева светлина. Проверявайте я преди всяка употреба.Приберете я или я покрийте след употреба.

● Отстранете покривалото когато е пусната функцията за правене на балончета.

● С цел да се избегне опасност поради задействане по невнимание на топлинния предпазител, този уред не трябва да се захранва чрез външно устройство за превключване, като таймер, или да се свързва с верига, която редовно се включва и изключва от помощна програма.

● Запознайте се внимателно с раздел почистване и поддръжка.

7

Внимание: Водозащитните нива на уредите в различните продуктови зони са различни, вижте приложената схема (монтажът съответства на разпоредба IEC 60364-7-702).

h 2.5 m

Зона 2 2.5 m

Зона 1

Зона 0

h

Зона 0

Зона 2

1.5 m

2.0 m 2.0 m

1.5 m

Забележка: Размерите на зоната са ограничени чрез стени и прегради.

Зони

Описание на зоните

Зони 0

Зона 0 е вътрешността на басейна включително всякакви вдлъбнатини в техните стени и подове.

Зони 1

Зона 1 е ограничена от:

• Зона 0

• Вертикална равнина 2м от ръба на басейна.

• Подът или повърхността очаквана да бъде заета от хора.

• Хоризонталната равнина 2.5м над пода или повърхността.

Зони 2

Зона 2 е ограничена от:

• Вертик лна равнина, външната на зона 1 и успоредното равнище 1,5 м от същатата.

• Повърхността на пода, предназначена да бъде заета от хора.

8

СПЕЦИФИКАЦИЯ

СПА - С МЕХУРЧЕТА

Модел No. / Код

Форма

Седящи места

Обем водата

Външни размери

Вътрешни размериns

Височина

Тегло

P-TU049

/ Tuscany

Осмоъ гълник

4 - 5

860 Ltr

(227 Gal)

1.62m

(64”)

1.42m

(56”)

0.68m

(27”)

59kg

(130.1 lbs)

P-TU069

/ Tuscany

Осмоъ гълник

5 - 6

1200 Ltr

(317 Gal)

1.93m

(76”)

1.73m

(68”)

0.73m

(29”)

71.5 kg

(157.5 lbs)

Спецификация

P-TU049 / 069

Захранване за контролната система

220-240V / 50Hz

Обща мощност

2300W

Нагревател

1500W

Масажна въздушна помпа

3 нива (L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W)

Филтър помпа

12V / 60W

Интегриран Озон Генератор

5.5W, 30-50mg/Hr

Горен капак

Изкуствена кожа с фолио от вътре

Материал на джакузито

PVC дърво

Материал на тялото

Rhino-Tech ламинирано PVC

9

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

Съдържание на опаковката

A. B. C. D.

®

E. F. G. H.

I. J. K.

L. M. N.

Забележка: Чертеж с илюстративни цели. Действителните размери може да варират.

10

Арт. NO.

ОПИСАНИЕ

БР.

A

Покривало с алуминиево фолио от вътре

1

B

СПА линер

1

C

Контролна кутия – всичко в едно

1

D

Ъглова греда

8

E

Бордова релса от гъба

8

F

Краен панел с отвор

1

G

PVC панел

7

H

Температурно изолационна подложка

1

I

Картушен филтър к-кт от 2 бр. Спа надуваемо покривало

1

J

Преход за източване чрез градински маркуч

1

K

Ремонтен к-кт

1

L

Покривало надуваемо

1

M

Ключ Ремонтен к-кт

1

N

Крачна помпа и маркуч за надуване на покривалото

1

Забележка: При поръчка на части, не забравяйте да цитирате номера на частта и номера на модела.

ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ И ПЪРВА УПОТРЕБА

Подготовка и изисквания за монтаж

● Спа ваната може да се монтира на закрито или открито.Само за домашна употреба.
● Спа ваната трябва да се монтира на равна, гладка повърхност възможна да издържи тежеста на артикулът, пълен с вода и максималният брой ползващи.
● Необходимо е повърността да бъде плоска и гладка. Неравни и несигурни повърхности могат да повредят ваната и да направят гаранцията и невалидна. Нивелирайте повърхността преди да напълните ваната с вода.
● Осигурете подходяща канализационна система, която да поема водата в следствие на преливане и оттичане.
● Убедете се, че има достатъчно място около спа ваната за достъп до оборудването.

Допълнителни изисквания при монтаж в закрито помещение

● Проверете дали поддържащата пода структура ще издържи теглото на пълна вана, заедно с хората, които я ползват. Квалифициран доставчик или строителен инженер могат да бъдат полезни при установяване на изискванията.
● Подът, на който ще се монтира спа ваната, трябва да не е хлъзгав и да е с гладка повърхност. Не

11

монтирайте спа вана върху килим или друг материал, който може да се повреди от влага.
● Влажността е естествен страничен ефект при инсталиране на спа ваната на закрито.Помещението трябва да има добра вентилация за отвеждане на влагата. Монтиране на вентилатор за баня или друга вентилационна система е добър вариант за да се избегне кондензация в помещението.

Допълнителни изисквания при монтаж на открито

● Уверете се, че монтирането на спа ваната е върху твърда равна повърхност, достатъчно стабилна, за да понесе тежеста на пълната вана и теглото на ползващите я.
● Не монтирайте спа ваната върху трева или пръст, тъй като остатъци от тях може да повредят дъното и.
● Не оставяйте спа ваната изложена на директна слънчева светлина за продължително време.
● Инсталацията е възможна при температура не по-ниска от 4°C(39°F) и водата в тръбите, помпата и циркулиращата система не е замръзнала. Поставете изолираща подложка или загряваща се такава, за да предотвратите загубата на топлина от дъното на спа ваната.

PRCD Тест

! ВНИМАНИЕ

MSpa идва с PRCD щепсел монтиран в края на кабела. Моля тествайте преди всяка
употреба.Не използвайте при констатиране на пробелм. Изключете щепсела до отстраняване на проблема.Свържете се с квалифициран електротехник за отстраняване на проблема. Моля вижте по-долу диаграма за начин на тестване и използване на щепсела.
1. Включете в електрическата мрежа.
2. Натиснете бутона RESET. Индикатора, трябва да стане червен.
3. След това натиснете бутона “TEST”. Индикаторът трябва да изгасне. Ако не изгасне PRDC щепселът е повреден.Не използвайте спа ваната. Свържете се с квалифициран електротехник, за да отстрани повредата.
4. Накрая отново натиснете бутона “RESET”. Индикаторът трябва да стане червен. Спа ваната е готова за употреба..

1. PRCD doesn’t work on faulty sockets or plug boards.2. 3.

RESET

RESET TEST

RESET TEST

Индикатор TEST

Заземяването на продукта трябва да се извърши от специалист, като се използва съществуващата електрическата структура с мин. 1,5мм2 медна заземка.

12

СГЛОБЯВАНЕ


1. Поставете опаковката на избраното място. Отворете внимателно опаковката, за да може да я ползвате отново при съхранение на спа ваната, когато не се използва.
2. Извадете всички части и ги сравнете със списъка.Уверете се, че спа ваната е с вярната страна нагоре. (За липстващи или повредени части се свържете с местният сервиз на MSpa)
3. Разстелете защитната подложка от 9 части на разчистена площ. Изолационната подложка предотвратява загубата на топлина от дъното на уреда.


1 2 3

4. Сглобяване на стените
4.1 Първо намерете крайният панел с отвора и го поставете, където искате да се намира контролната кутия. Поставете свързващите ъглови греди от двете страни на панела.

Внимание: Уверете се, че катарамата на гредата е от външната страна, като сивата закопчалка е над нея.4.2 Продължете да свързвате панелите чрез гредите, докато и осемте стени на СПА ваната са монтирани и се образува осмоъгълник.

4.1

4.2

this side face up

4.3 Поставете последователно бордовата релса върху ръба на панелите.

Внимание: По-късата страна на релсата трябва да е от вътрешната страна на СПА ваната.

4.3

13

5. Монтиране на линера
5.1 Извадете линера и го поставете в рамката на СПА-то.Уверете се, че свързващите тръби съвпадат с отвора на крайният панел и минават през отвора
5.2 Опънете горната част на линера (сива или кафява) върху бордната релса.

5.1Заключете сивата катарама на линера към металната заключалка на свързващата ъглова греда.

5.2

6. Свързване на контролната кутия
6.1 Свържете фитингите от контролният блок с тръбите от линера. Уверете се, че гумените уплътнения съвпадат с фитингите на контролният блок.

6.2 Проверете свързването на тръбите и както и дали не капе вода.Поставете “U” покривало на свръзките.

6.1

6.2


7. Надуване на СПА покривалото 7
a) Свържете маркуча с помпата иго затегнете
b) Отворете клапана на покривалото. Поставете маркуча в клапана.
c) Започнете да помпите докато покривалото се надуе и стане плътно, но не прекалено твърдо.
d) Откачете маркуча от клапана. Затворете го и го натиснете навътре.

14

ЗАБЕЛЕЖКА: Спадане

Спадане на покривалото

1. Махнте капачката и развийте клапа в основата доката спадне покривалото.

2. Затворете и завинтете клапана обратно.


8. Напълване с вода

8.1 Проверете дали спа басейнът е на избраното за това място и дали изводът за източване е насочен към подходящо за това количество вода място.
8.2 Напълнете надутото тяло с вода до ниво между Minimum и Maximum отбелязани от вътрешната страна на стената на спа басейнът. Не препълвайте спа басейнът с вода. Препоръчително е пълненето да се извърши с хладка вода, за по-бързо затопляне.

ВНИМАНИЕ:

8.2

● Нивото на водата трябва да е по-високо от маркера Minimum(Минимум), но не повече от маркера Maximum(Максимум), за да избегнете проблеми с помпата.

● Никога не пълнете спа басейнът с топла вода с температура по-висока от 40°C(104°F).

● За да избегнете технически проблеми не пускайте спа ваната преди водата да е достигнала маркерът Minimum(Минимум).

8.3 Поставете картушният филтър. За справка вижте стр. 20.

8.4 Поставете надуваемото и твърдото покривалото на спа ваната. Уверете се, че покривалото е затворено с катарамите и заключете покривалото към ваната с заключалката на катарамата.

8.4

8.5 Включете нагревателя от контролният панел, вижте ”действие с контролен панел”. Максималната температура на нагряване е 40°C(104°F). Загряването за час е в диапазона от: 1.2°-1.8°C(2°-3°F) за P-TU04, 0.5°C-1.5°C(1.5°F-2°F) за P-TU06.
9. Работа с катарамите

Заключване на катарамите

● Поставете закопчалката на твърдото покривало в катарамата на тялото на спа басейна, докато не чуете звук "щрак".

15

● Заключете катарамата с ключа, който е в оригиналната опаковка.

Отключване на катарамите

● Използвайте ключа, за да отключите катарамата. Пазете ключа

● Стиснете сдвете страни с едната ръка, а с другата натиснете и плъзнете надолу кръглата ключалка и отключете

9

Закл Отключи

ВСИЧКО В ЕДНО КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ


Нагряване
Въздух масаж

- Бутон за регулиране силата на масаж

(L1:300W, L2: 500W, L3:720W )

Филтрация
Време
Целзий/Фаренхай
Озонатор

Намаление
Увеличение

16

Показване на температурата: Натиснете RESET на PRCD контакта, текущата температура се изписва на дисплея

Бутон Нагряване: Натиснете бутон НАГРЯВАНЕ за старт и стоп на функцията.HEATER FILTER BUBBLE


TIMER

TФилтърът се включав автоматично за 15 секунди, за да тества преди да се включи НАГРЯВАНЕ.Ако всичко е в норма нагревателят продължава да работи. Нагревателя загрява водата до достигане на зададената температура и изключва.При спадане на температурата под зададената, нагревателя се включва автоматично.Иконката свети, когато нагревателя работи. Когато мига, нагреватеря е в готовност, а температурата е достигнала

Бутон Филтрация: PНатисни бутон ФИЛТРАЦИЯ за вкл/изкл. Иконката свети непрекъснато докато функцията е активирана.

ВАЖНО: Филтрацията не може да се изключва, ако е включена отоплителната система. Тя спира автоматично 30 сек. След изключването на функцията НАГРЯВАНЕ, след което може да я включите самостоятелно.

ВАЖНО: Авто-филтриране на всеки 4 часа.

Бутон Въздух масаж: Може да избирате между 3 нива. При включване се стартира ниво 2 (500W). Натиснете отново бутона,за да преминете на ниво 3 (720W). Натиснете отново за ниво

1 (300W). За да изключите натиснете и задръжте бутона в продължение на 3 секунди.

ВАЖНО: Функцията „Bubble” се изключва автоматично след всеки 20 мин. непрекъсната работа и не може да се стартира в следващите 10мин.

Бутони за регулиране на температурата: За да настроите текущата температура, натиснете бутона нагоре или надолу, и на екрана температурата започва да мига. Температурните интервали са от един градус. екрана показва отново текущата температура ако няма манипулация повече от 3 секунди.

ВАЖНО: Фабрично избраната температура е 38°C; Температурният диапазон е: 20 - 40°C. Заключване на бутоните: Натиснете + и - бутоните едновременно за 3 секунди. Ще чуете 3 пъти звук свидетелстващ, че функцията е заключена. Бутоните няма да функционират при натискане. За да отключите натиснете отново едновременно за 3 секунди.
Бутон Време: Натиснете бутон ВРЕМЕ за да програмирате включване. Натиснете + или - бутоните и изберете след колко часа да се вкл. функцията. Може да програмирате до 99 часа. Времето е потвърдено ако натиснете отново бутон ВРЕМЕ или не пипате дисплея 3 сек. Нагревателят ще се включи след изтичане на посочените часове.Промяна може да направите по същият ред.

Отмяна: Натиснете бутон ВРЕМЕ продължително за поне 3 сек за да отмените.

ВАЖНО: Програмирането не може да бъде изключено при работещ нагревател.he pre-setting function cannot be turned on during heating process. Програмирането ще изключи с приключване на функцията НАГРЯВАНЕ или след рестарт на СПА.

17

Целзий/Фаренхайт Бутон: Температурата може да бъде показвана в Целзий или

Фаренхайт. Фабрично се изобразява в Целзий.

Бутон за озонатора: Активирайте озона. Иконката се показва, когато функцията е включена.За сигурност на къпещите се озонаторът не може да работи едновременно с Bubble или Jet функцията. Озонаторът се изключва автоматично след непрекъсната работа от 2 часа. Отделяне на озон: 30- 50mg/ч.

ВАЖНО: Не поглъщайте вода от спа когато озонаторът работи. Озонаторът не функционира ако няма достатъчно вода в спа или са включени функциите. Филтрацията не може да бъде изключено при включен озонатор.

Напомняне за почистване на филтъра: Ако иконата ФИЛТРАЦИЯ свети непрекъснато, то филтърът е за почистване или подмяна.След като извършите това натиснете и задръжте за 3 сек. Бутона за да изчистите.

ВАЖНО:Следните условия може да доведът до забавяне на затоплянето

● Температурата на околната среда е по-ниска от 10°C(50°F)
● Силата на вятъра е по-голяма от 3.5-5.4m/s(8-12mph)
● Активирана е системата за балончета по време на нагряване на водата.
● Не е сложено покривалото на ваната по време на нагряване на водата.

ЧЕСТОТА

ДЕЙСТВИЕ

Картушен филтър

Употреба до 150 часаs, или вкл. на напомнянето

Почисти или подмени с нов филтър. Смяна на филтъра след 150часа работа.

SPA

Не се ползва 2-3 дни и повече

Покрийте с покривалото

SPA

Проверете състоянието на водата и го доведете до нормите

Използвайте препарати за вода в басейни и СПА

18

ПОДДРЪЖКА НА ВОДАТА И ХИМИКАЛИ

Хигиена на водата

Водната хигиена е задължение на собственика на басейна, която се постига чрез редовно и периодично (всекидневно, ако е необходимо) добавяне на подходящ дезинфектант. Дезинфектантът ще контролира по химически път наличието на бактерии и вируси във водата или вкарани по време на употреба.Третирането на водата с правилните препарати ще удължи живота на спа ваната, както и да поддържа водата чиста, здравословна и сигурна. Правилните консумативи са важни за поддържането
на водата чиста.
Консултирайте се с местния доставчик на спа уреди относно препаратите за поддръжка, тестера и процедурата за тестване на водата.

Water Balance

Спазвайте посочените инструкции при третиране на водата.

ПАРАМЕТЪР

ЧЕСТОТА НА ТЕСТВАНЕ

ПРАВИЛНО НИВО

pH

Ежедневно

7.2-7.6 при употреба на хлор;

7.2-7.8 при употреба на бром

Свободен хлор

Ежедневно

3-5 ppm

Остатъчен бром

Ежедневно

2-4 ppm

Обща Алкалност (TA)

Седмично

80-120 ppm

Обща Твърдост (TH)

Седмично

200-500 ppm

ВАЖНО

● Ниско pH ще повреди СПА тялото и помпата, Повреди причинени от не балансирана вода не се признават от гаранцията.
● Високо pH (твърда вода) води до бели отлагания (котлен камък) вътре в помпата, което я поврежда

Третиране на водата:

● Винаги следвайте инструкциите за употреба и правилата за безопастност.
● Никога не смесвайте препаратите. Добавяйте ги последователно, след като се е разтворил предходният.
● Отбележете, че продукти на хлорна и бромна основа никога не трябва да се смесват.Това е особено опасно. Ако използвате хлорен продукт и искате да го замените с бромен, то задължително сменете водата в СПА.
● Не слагайте препарати когато използвате ваната. Може да доведе до дразнене на кожата и очите. Концентрирани хлорни разтвори могат да повредят спа ваната и да доведат до дразнене на кожата.. Неправилното използване на химикали ще анулира гаранцията.
С оглед избягване на силният мирис на хлор, препоръчваме използването на Активен кислород за поддържане на водата чиста. (свържете се с местният сервиз за информация)

19

Поддръжка на водата и филтъра

За да се предпазите от болести поддържайте водата чиста и с добра хигиена. Винаги поддържайте добра хигиена. Гарантирайте доброто качество на водата в джакузито, като изпълните следните:
1.1 Поставяне на нов филтър на смукателния джет.
● Първо поставете основата за филтъра на джета, като завиете по посока на часомниковата стрелка.
Тогава поставете филтъра върху основата.Натиснете и фиксирайте. Трябва да е постоянно сложен, докато СПА е пълно с вода.
1.2 Преглеждайте и почиствайте филтъра след всяка употреба и го подменяйте след всеки 150ч.
Употреба или след светване на напомнянето за подмяна.
● Издърпайте филтъра от основата
● С градински маркуч изплакнете филтъра.
● Поставете отново почистеният филтър.

ВАЖНО: Не изхвърляйте основата при подмяна на филтъра. Само ако се е разхлабила в процеса на употреба.

1.1

1.2


2. Сменяйте водата на всеки 3-5 дни, в зависимост от употребата. Вижте раздел”Почистване, изпразване и съхранение”.
3. Всички спа уреди изискват използването на препарати. Консултирайте се с местния доставчик на спа уреди относно препаратите за поддръжка. Повреди в спа уреда в резултат на неправилна употреба на препарати и неправилна поддръжка на водата в басейна не се покриват от гаранцията.

4. Взимайте душ преди упатреба на спато.Не 5 използвайте слънцезащитни кремове.
5. Ако входът и изходът за водата са замърсени, използвайте ключа, за да ги развиете и почистите.

20

ИЗПРАЗВАНЕ,ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Spa Drainage

1. Изключете всички бутони на контролния панел.
2. Свържете адаптера за изпразване към градински маркуч, а другият му край към подходяща дренажна зона съгласно местните разпоредби за околната среда (Fig.1)
3. Отвинтете капачката от външният край на тръбата за изпразване и поставете адаптера с градинския маркуч в тръбата за изпразване (Fig.2)
4. Когато издърпате и отворите капачката на дренажната система вътре в спа ваната, водата ще потече по маркуча (Fig.3)

5. Когато водата спре да изтича, надигнете спа ваната от противоположният край, до пълното изтичане на водата Fig.4)
6. Натиснете Bubble бутона, за да извадите водата от тръбите. Оставете функцията да работи
15 минути, за да излезе всичката останала вода. (Fig.5)

7. Когато спре да изтича вода, използвайки чиста кърпа, за да избършите останалата вода и влага по спа ваната и контролния панел. (Fig.6)

1 2 3

17

град.маркуч

4 5 6

15

minutes

Почистване

Ако мръсотия или остатъци от препарати са се натрупат във водата и препаратите не почистват водата, сменете водата и почистете басейна.
След като изпразните ваната, отстранете филтъра или го сменете с нов. Използвайте мека гъба и почистващ препарат при измиване на вътрешния винил. Изплакнете обилно преди да се напълни с
чиста вода.

Забележка: Не използвайте твърди четки или абразивни почистващи препарати.

Ремонт на тялото и надуваемото покривало

Използвайте приложеният ремонтен комплект, за да залепите възникнали дупчици:

21

1. Почистете и подсушете повърхността, за да се ремонтира успешно. Фиг. 1
2. Нанесете лепило по ПВЦ частта на кръпката и бързо я притеснете към наранената повърхност.фиг. 2
3. Изгладете повърхността, за да отстраните евентулни мехурчетаи я оставете да изсъхне 5-10мин. фиг.3

ВАЖНО: Лепилото не е включено.


1 2 3

Дупка

Съхранение и подготовка за последващо ползване

1. Изпразнете СПА следваки инструкциите в глава SUN
Изпразване и Почистване.
2. Запазете инструкцията за бъдеща справка при спадане, разглобяване на контролният панел и тялото на спато.
3. Уверете се, че всички спа компоненти и аксесоари са напълно чисти и сухи преди складиране. Оставете тялото на спа ваната да изсъхне на лека слънчева светлина в продължение на един час,

®

преди сгъване
4. F Сгънете СПА тялото като внимавате да не се
получат остри ъгли, за да се предотврати повреда или пробив на спа лайнера.
5. Подгответе нов филтър за последващо пускане в експлоатация.
6. Съхранявайте в сухо помещение с температура в интервала между 0°C- 40°C(32°F- 104°F).
7. Препоръчително е да използвате оригиналната опаковка за съхранение.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТАЗнакът означава, че продуктът не трябва да се изхвърля с останалите отпадъци от домакинството. За да се предотврати възможно увреждане на околната
среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирането на този артикул е насарчително поради наличие на ценни суровини. Моля свържете се с местната комунална фирма или с вашия дилър.

За да изхвърлите използваният продукт, моля използвайте системата за връщане и събиране, или се свържете с търговеца, от който е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасното му рециклиране.

22

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

LCD КОД

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

E0

Температурата на водата е по-ниска от нула градуса или твърде

Сменете водата или се свържете с местният представител на MSpa Service Center.

E0

Повреда на температурният сензор.

Сменете водата или се свържете с местният представител на MSpa Service Center.

E1

Водното налягане не действа

Cвържете с местният представител на

MSpa Service.

E1

Филтърът е недостатъчен

Cвържете с местният представител на

MSpa Service.

E1

Водното нимо е под минимума

Допълнете с вода до минимума

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

ДИСПЛЕЯТ НА КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ НЕ РАБОТИ

Липса на захранване

Проверете източника на захранване

ДИСПЛЕЯТ НА КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ НЕ РАБОТИ

PRCD защитата е изключена

Рестартирайте PRCD защитата на щепсела.

ДИСПЛЕЯТ НА КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ НЕ РАБОТИ

PRCD защитата е повредена

Свържете се с местният MSpa Сервиз

ДИСПЛЕЯТ НА КОНТРОЛНИЯТ ПАНЕЛ НЕ РАБОТИ

Натиснете бутона Reset, не се показва на контролния панел

Свържете се с местният MSpa Сервиз

НЕДОСТАТЪЧНО НАГРЯВАНЕ

Пин връзката е повредена

Включете кабала отново, уверявайки се, че пинчетата влизат точно.

НЕДОСТАТЪЧНО НАГРЯВАНЕ

Избраната температура е много ниска

Изберете по-висока температура

НЕДОСТАТЪЧНО НАГРЯВАНЕ

Замърсен филтър

Почистете или сменет филтъра

НЕДОСТАТЪЧНО НАГРЯВАНЕ

Нивото на водата е под маркера

„Минимум”

Добавете вода до достигане маркера

„Минимум”

НЕДОСТАТЪЧНО НАГРЯВАНЕ

Нагревателният елемент е повреден

Свържете се с местният MSpa Сервиз

ПОМПАТА ЗА ВЪЗДУШЕН МАСАЖ НЕ РАБОТИ

Филтърната помпа е повредена

Свържете се с местният MSpa Сервиз

ПОМПАТА ЗА ВЪЗДУШЕН МАСАЖ НЕ РАБОТИ

Липса на връзка в цифровия кабела

Включете кабала отново, уверявайки се, че пинчетата влизат точно

ПОМПАТА ЗА ВЪЗДУШЕН МАСАЖ НЕ РАБОТИ

Aавтоматично изключена за

10 мин.

Изчакайте 10 мин. и включете бутон

„Bubble” отново

23

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

ОЗОНАТОРЪТ НЕ РАБОТИ

Липса на връзка в цифровия кабела

Включете кабала отново, уверявайки се, че пинчетата влизат точно

ОЗОНАТОРЪТ НЕ РАБОТИ

Нивото на водата е под маркера

„Минимум”

Добавете вода до достигане маркера

„Минимум”

ОЗОНАТОРЪТ НЕ РАБОТИ

Еднопосочният клапан е блокиран

Свържете се с местният MSpa Сервиз

ФИЛТЪР ПОМПАТА НЕ РАБОТИ

Филтърната помпа не работи

Погледнет сектор Филтърната помпа не работи

ФИЛТЪР ПОМПАТА НЕ РАБОТИ

Филтърът е с полепнала мръсотия или други обекти

Почистете или сменет филтъра

ТЕЧ В СПА БАСЕЙНЪТ

Филтърната система не работи

Свържете се с местният MSpa Сервиз

ТЕЧ В СПА БАСЕЙНЪТ

Разхлабени входно и изходно отверстие

Затегнете входно/изходните капачки

ТЕЧ В СПА БАСЕЙНЪТ

Дренажната клапа не е затворена изцяло.

Затворете я и се свържете с местният

MSpa сервиз ако течат продължи

ВОДАТА НЕ Е ЧИСТА

Водата изтича от тялото на спа ваната.

Поправете течащата дупка/цепнатина с материала от ремонтния к-кт

ВОДАТА НЕ Е ЧИСТА

Водата се ползва прекалено дълго

Сменете водата в спа басейнът

ВОДАТА НЕ Е ЧИСТА

Недостатъчно време за филтриране

Увеличете времето за филтриране

ВОДАТА НЕ Е ЧИСТА

Замърсен филтър

Изчакайте 10 мин. и включете бутон

„Bubble” отново

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕСТНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ СЕРВИЗ НА MSPA ЗА ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО

ПРОДУКТА.

24

MSPA ЛИМИТИРАНА ГАРАНЦИЯ

Продуктите на MSpa® се отличават с надеждност и простота. В допълнение, нашият екип по
качеството внимателно инспектира всеки продукт преди той да напусне фабриката.
MSpa гарантира този продукт срещу дефект в материала или изработката за следният период

ДВАНАДЕСЕТ (12) месеца от датата на закупуване – СПА линер

ДВАНАДЕСЕТ (12) месеца от датата на закупуване - Електрическа част (Контролната кутия)

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ (24) месеца - Панелите за стените.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката и MSPA изисква да се представи оригиналното свидетелство за покупка, за да се установи датата. По време на гаранционния период, MSPA ще поправи или замени, по своя преценка, всички дефектни продукти. Заместващите продукти или ремонтирани части ще бъдат под гаранция само за неизтеклата част от оригиналната гаранция.

Политика за доставка

Потребителите са отговорни за доставка / навлото при връщане на дефектните части до оторизиран сервизен център на MSPA или ORPC-Oriental Развлекателни Продукти (Shanghai) Co., Ltd.

Политика за гаранция

● Тази ограничена гаранция не се отнася за дефекти, причинени от небрежност, злополука, неправилно използване или друга причина извън логиката на MSPA, включително, но не само: нормално износване и протриване, небрежност или неспазване на инструкциите за продукта, неправилна или неподходяща поддръжка ; неподходящо електрическо захранване; химическо увреждане на водите, загуба на вода в басейна, неоторизирана модификация на продукта или ремонт; използване за комерсиални цели; пожар, осветление, наводнение или други външни причини
● Тази гаранция е валидна само в страната на покупката, в страни, в които MSPA продава и обслужва същия модел с еднакви технически характеристики
● Гаранционното обслужване извън страната на покупката е ограничено до условията и по реда на съответната гаранция в страната на обслужване. Когато разходите за ремонт или замяна не се покриват от тази гаранция, MSPA ще насочи собствениците и разходите ще са са за сметка на собственика
● Тази гаранция е валидна само за първия купувач и се прекратява при евентуална промяна в собствеността.
● Всички ремонти, направени по претенции към гаранцията трябва да са предварително одобрени от ORPC чрез акредитиран дистрибутор или агент, при условие, че дефектната част се връща на дистрибутора или агента. Транспорта се предплаща.
● Всеки оторизиран дилър - продавач е отговорен за всички сервизни дейности, извършени върху вашия MSPA продукт. ORPC не носи отговорност за разходите за обслужване от неупълномощено лице.
● Продукти, обозначени като продукти на MSPA и друг производител, се уреждат изключително от гаранцията, предоставена от другия производител

Регистрация на гаранцията

Необходима е регистрация за гаранцията. Гаранционната регистрационна карта може да се попълва само по пощата. Всички искания трябва да се представят на ORPC от оторизирани дилъри. От съществено значение е представените претенции да предоставят цялата необходима информация, включително името на клиента, датата на покупка, сериен №, модел на продукта, проблем, и необходима част или части. Без тази информация гаранцията ще бъде невалидна. Гаранционните карти трябва да бъдат попълнени и изпратени по пощата до ORPC от оторизиран дилър в рамките на 30 (тридесет) дни от първоначалната датата на покупка.

25

For after-service sales, please contact

Company name: VIVIEN – S Ltd.

Company address: Bul. HRISTO BOTEV 69, Et.4, Ap.10, 1000 Sofia, Bulgaria

Email: service.viviens@gmail.com

Tel: +359 884 782848

MANUFACTURER: ORIENTAL RECREATIONAL PRODUCTS (SHANGHAI) CO., LTD

ADDRESS: No. 1699 DaYe Rd, Wuqiao, FengXian District, Shanghai, China 201402

PHONE: +86-21-57402084 FAX: +86-21-57401306 E-MAIL: info@the-mspa.com

26